• اثربخشی درمان فعال سازی رفتاری بر افکار خودکشی و تاب آوری در زوجین تحت پوشش کمیته امداد اصفهان

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/06/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/12/11
  • تعداد بازدید: 159
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  اثربخشی درمان فعال سازی رفتاری بر افکار خودکشی و تاب آوری در زوجین تحت پوشش کمیته امداد اصفهان

  پژوهش حاضر به منظور اثربخشی درمان فعال سازی رفتاری بر افکار خودکشی و تاب آوری در زوجین تحت پوشش کمیته امداد اصفهان می باشد. جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه ی زوجین تحت پوشش کمیته امداد اصفهان می باشند که 30 نفر از این افراد به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند.

  ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه افکار خودکشی بک و همکاران (1979) و مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون (2003) بودند. تحلیل نتایج با استفاده از نرم افزار spss-21 انجام گرفت. نتایج نشان داد که درمان فعال سازی رفتاری باعث کاهش افکار خودکشی در زوجین و همچنین این درمان باعث افزایش تاب آوری در زوجین تحت پوشش کمیته امداد اصفهان می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم