• بررسی تاثیر بیماری کرونا بر ناامیدی و پرخاشگری دانشجویان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/12/05
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/02/11
  • تعداد بازدید: 202
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  بررسی تاثیر بیماری کرونا بر ناامیدی و پرخاشگری دانشجویان

  بیماری کرونا (کووید ۱۹) یک بیماری ناشناخته است و علم پزشکی تاکنون نتوانسته است راه درمان مناسبی پیدا کند. ابهامات و میزان بالای سرایت این بیماری و مرگ ومیر آن در دنیا سبب ترس در مردم شده است. با توجه به این موضوع پژوهش حاضر به بررسی تأثیر بیماری کرونا بر ناامیدی و پرخاشگری دانشجویان پرداخت. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و ازنوع علی مقایسه ای بود. این پژوهش در سال ۱400 در دانشگاه آزاد کاشان انجام گرفت. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و ازنوع علی مقایسه ای می باشد.

  جامعه آماری پژوهش حاضر دانشجویان دانشگاه آزاد کاشان بودند؛ که به طور تصادفی 200 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر پرسشنامه بود. تجزیه وتحلیل داده های حاصل از پرسشنامه، در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی بود. در سطح آمار توصیفی از آمارهایی نظیر فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار استفاده شده و در سطح آمار استنباطی از آزمون تی مستقل استفاده شد. تمامی تحلیل ها با استفاده از نرم افزار آماری 24 spss انجام شد. بر اساس نتایج به دست آمده بیماری کرونا باعث افزایش پرخاشگری و افزایش ناامیدی در دانشجویان شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم