• بررسی اثربخشی تئاتر درمانی بر کیفیت زندگی دانشجویان

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/04/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/04/14
  • تعداد بازدید: 312
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زندگی دانشجویی در عین حال که فرصت های جدیدی را برای فرد به همراه دارد، چالش ها و تنیدگی های خاص خود را نیز دارد. هدف این پژوهش، تعیین اثر بخشی تئاتر درمانی بر کیفیت زندگی دانشجویان می باشد. روش: این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه های آزمایش و کنترل می باشد. جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در نیمسال دوم تحصیلی سال 1394-1395 بوده که با روش نمونه گیری تصادفی ساده از بین متقاضیان، 30 نفر انتخاب شده و به گونه تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. در این پژوهش جهت بررسی کیفیت زندگی دانشجویان از فرم کوتاه زمینه یابی سلامت (6-sf) در سه نوبت قبل از شروع درمان، بعد از اتمام جلسات و پیگیری یک ماهه پس از اتمام درمان، استفاده شده است، که توسط دو گروه تکمیل گردید. جهت گروه آزمایش 8 جلسه تئاتر درمانی اجرا شده و گروه کنترل هیچ گونه مداخله درمانی را دریافت نکردند. یافته ها: یافته های تحلیل کوواریانس چند متغیره نشان داد (0.05(p< که تئاتر درمانی روش مناسبی جهت افزایش کیفیت زندگی دانشجویان می باشد. نتیجه گیری: تئاتر درمانی بر ابعاد کیفیت زندگی دانشجویان شامل سلامت عمومی، کنش جسمانی، محدودیت به دلایل جسمانی، درد بدنی، محدودیت به دلایل هیجانی، کنش اجتماعی، خستگی و نشاط و مشکلات هیجانی آنان تأثیر گذاشته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها