• تاثیر سبک زندگی خانواده و پایگاه اجتماعی – اقتصادی بر هویت کودکان 6 تا 12 ساله ( مطالعه موردی شهرستان دلفان)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/10
  • تعداد بازدید: 294
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  سبک زندگی مجموعه تقریبا هماهنگی است از تمامی رفتارها و کنش هائی که یک فرد در طول زندگی روزمره از خود نشان می دهد، در واقع سبک زندگی نمودی از جهت گیریها و عادات روزانه است، سبکی شدن زندگی با شکل گیری فرهنگ مردم رابطه نزدیکی دارد، بنابراین می توان شناخت لازم در مورد فرهنگ یک جامعه را از طریق شناخت سبک زندگی آن جامعه به دست آورد. با توجه به روند جهانی شدن و سایبری شدن ارتباطات که افراد را به سوی فرهنگ مصرفی هدایت می کنند، در این مطالعه بدنبال بررسی سبک زندگی خانواده و پایگاه اجتماعی – اقتصادی بر هویت کودکان 6 تا 12 ساله ( مطالعه موردی شهرستان دلفان ) بر این فرایند می باشیم. با استفاده از روش پیمایش مورد مطالعه قرار داده، جامعه آماری آن شامل 950 نفر از دانش آموزان 6 تا 12 ساله شهرستان دلفان می باشند که حجم نمونه 274 نفری و با استفاده از فرمول کوکران بدست آمده است. و با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای نمونه گیری صورت گرفت. جهت سنجش پایایی گویه ها از روش کرونباخ و جهت سنجش اعتبار گویه ها از روش سنجش اعتبار محتوای لاوشه استفاده شده و داده های بدست آمده توسط نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج آن به دو صورت آمارهای توصیفی و استنباطی ارائه شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها