• مقایسه دیدگاه اساتید، دانشجویان و دانش آموزان در خصوص نقش پخش تلویزیون رویدادهای ورزشی در توسعه ورزش قهرمانی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/20
  • تعداد بازدید: 325
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه و هدف: امروزه این واقعیت کاملاً پذیرفته شده است که فعالیت های ورزشی برای عموم مردم لازم، مفید و ارزشمند است. بر اساس نتایج تحقیقات انجام گرفته، پرداختن به ورزش و فعالیت های جسمانی موجب افزایش اعتماد به نفس، دوری از مواد مخدر، نداشتن ناهنجاری های جنسی، پیشرفت تحصیلی و ... می شود. یکی از موضوعات مهم در بحث ورزش قهرمانی پخش رسانه ی آن می باشد، در کشور ما رسانه ها از جایگاه ویژه ای در توسعه و گسترش فرهنگ ورزش قهرمانی در جامعه برخوردار هستند. از این رو این پژوهش قصد دارد دیدگاه اساتید، دانشجویان و دانش آموزان در خصوص نقش پخش تلویزیونی رویدادهای ورزشی در توسعه ورزش قهرمانی را با یکدیگر مقایسه کند.

   روش کار: روش این مطالعه توصیفی- پیمایشی بوده و جامعه آماری تحقیق را کلیه دانشجویان، دانش آموزان و اساتید ترتیب بدنی تشکیل دادند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده با استفاده از فرمول حجم جامعه نامعین کوکران تعداد 185 نفر وارد مطالعه شدند. ابزار این پژوهش نیز پرسشنامه محقق ساخته ای بود که در دو بخش جمعیت شناختی و سوالات اصلی تدوین گشته بود که سوالات در مقیاس 5 ارزشی لیکرت مورد بررسی قرار گرفتند، روایی پرسشنامه نیز توسط اساتید مربوطه و متخصصین حوزه ورزش قهرمانی تائید و پایایی آن نیزبا استفاده از آزمون آلفا کرونباخ 0.88=r تائید شد.

  یافته ها: بین دیدگاه اساتید، دانشجویان و دانش آموزان در خصوص نقش پخش تلویزیونی رویدادهای ورزشی در توسعه ورزش قهرمانی تفاوت معنی داری وجود دارد.

   نتیجه گیری: یافته های تحقیق نشان داد که پخش رسانه ای ورزش قهرمانی باعث توسعه علمی ورزش قهرمانی، توسعه نظام استعدادیابی ورزش قهرمانی، توسعه و اصلاح ساختار و تشکیلات نهادهای ورزش قهرمانی و توسعه منابع مالی و مشارکت بخش های خصوصی ورزش قهرمانی می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها