• اولویت بندی موانع مشارکت ورزشی جانبازان در رقابت های ورزشی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/20
  • تعداد بازدید: 632
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه و هدف: بسیاری از افرادی که در جنگ وجود داشته اند، جانبازی را تجربه کرده اند و هر یک کم و بیش با مشکلات جسمانی و روانی روبرو هستند. مشارکت در فعالیت های ورزشی می تواند موجب ایجاد نشاط و سلامتی در این افراد گردد.این پژوهش با هدف اولویت بندی موانع مشارکت ورزشی جانبازان در رقابت های ورزشی انجام گرفت.

  روش کار: این پژوهش از نوع علی- پیمایشی بود. جامعه آماری این تحقیق، تعداد 1653 نفر از جانبازان 50-60 سال شهر جهرم با استناد به آمار بدست آمده در سال 1396 از بنیاد شهید و امور ایثارگران شهر جهرم بود. حجم نمونه به وسیله جدول مورگان تعداد 312 نفر از میان جامعه آماری بود. روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده بود. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه موانع مشارکت ورزشی جانبازان گشتاسبی (1391) استفاده شد. این پرسشنامه دارای 27 سال و چهار مولفه عوامل بازدارنده اجتماعی- فرهنگی، عوامل بازدارنده اقتصادی، عوامل بازدارنده محیطی (حمل و نقل) و عوامل بازدارنده امکانات و تجهیزات است.

  یافته ها: نتایج آزمون فریدمن نشان دادکه عوامل مربوط به امکانات و تجهیزات در اولویت اول، عوامل اقتصادی در اولویت دوم، عوامل محیطی (حمل و نقل) در اولویت سوم و عوامل اجتماعی- فرهنگی در رتبه ی چهارم قرار می گیرد.

   نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق به نظر می رسد وجود ضعف در سیستم های ساختاری و امکاناتی ورزشگاه ها، عدم حمایت های مالی مناسب از طرف سازمان های بنیاد شهید و امور ایثارگران، کمبود فضاهای مناسب شهری و وسایل حمل و نقل عمومی و تغییر نگرش انقلابی اسلامی در قشر جوان جامعه و مشکل فرهنگی- اجتماعی موجود در جامعه موجب به وجود آمدن این موانع در مشارکت ورزشی جانبازان شهر جهرم شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها