• ارزیابی کیفیت سود و رابطه آن با بازده سهام عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/12/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/12/10
  • تعداد بازدید: 328
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

   

  پژوهش حاضر به ارزیابی کیفیت سود و بررسی رابطه آن با بازده سهام عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. شاخص های مورد استفاده جهت ارزیابی کیفیت سود، ارزش پیش بینی کنندگی سود، اقلام تعهدی، گزارش دهی صادقانه سود، گزارش دهی به موقع سود و پایداری سود می باشد. آزمون فرضیه های پژوهش به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره و با استفاده ار روش پانل برای 96 شرکت در دوره زمانی 1389 تا 1395ا نجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین کیفیت سود و بازده سهام عادی رابطه معنی داری وجود دارد. به بیانی دیگر، نتایج تحقیق وجود رابطه مثبت و مستقیم بین شاخص های ارزیابی کیفیت سود (به جز اقلام تعهدی) با بازده سهام عادی را نشان می دهد. اما بین اقلام تعهدی و بازده سهام عادی رابطه منفی و معکوس وجود دارد. هم چنین در میان این پنج شاخص، گزارش دهی به موقع رابطه قوی تری با بازده سهام عادی دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها