• بررسی تأثیر اصول فضاهای قابل دفاع برحس تعلق به مکان در مجتمع های مسکونی (نمونه موردی: بابلسر)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/30
  • تعداد بازدید: 519
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله بررسی تأثیر اصول فضاهای قابل دفاع برحس تعلق به مکان در مجتمع های مسکونی (نمونه موردی: بابلسر)

  مسئله امنیت و احساس امنیت در فضاهای شهری بویژه در فضاهای مسکونی از اهمیت خاصی برخوردار است. امنیت پیش زمینه تحقق یک اجتماع سالم و احساس امنیت بستر توسعه آن است. به غیر از اثرات اجتماعی ناشی از وجود محیط های امن شهری بر الگوهای رفتاری شهروندان و بهبود کیفیت های محیطی، تبیین نقش کالبدی شهر بر کاهش جرائم، موضوع با اهمیتی است که در قالب نظریه های نوین شهرسازی مورد بحث قرار گرفته است. یکی از این نظریه ها، نظریه فضای قابل دفاع اسکارنیومن میباشد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر عوامل کالبدی مجتمع های مسکونی بر حس تعلق به مکان با تاکید بر ایده فضاهای قابل دفاع درشهر بابلسر می باشد. بر این اساس در این تحقیق سعی شد با بررسی مبانی نظری، عوامل موثر بر ایجاد فضاهای قابل دفاع راشناسایی کرده، تا در این راستا با افزایش حس تعلق به مکان بتوانیم امنیت ساکنین در مجتمع های مسکونی را فراهم آوریم. روش تحقیق در پژوهش حاضر، از منظر هدف، کاربردی و به روش توصیفی- تحلیلی می باشد. جمع آوری اطلاعات مورد نیاز پژوهش از طریق مطالعات کتابخانه ای، پرسشنامه و برداشت میدانی جهت ثبت اطلاعات انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش 252 نفر از خانواده های شهرک دریا کنار شهر بابلسر، دراستان مازندران می باشند. جهت محاسبه حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است. پس از گردآوری داده ها، ازنرم افزار spss جهت تحلیل داده ها بهره برده شد. با بررسی های انجام شده، عوامل موثر بر رویکرد فضاهای قابل دفاع در مجتمع های مسکونی شناسایی شده که شامل قلمروگرایی، ترمیم و نگهداری، نظارت طبیعی و رفتارنشانگر می باشد. دراین تحقیق این نتیجه بدست آمد که در مجتمع های مسکونی هرچه قلمروگرایی بیش تر باشد، امنیت بیش تر بوده و هرچه امنیت افزایش یابد، حس تعلق به مکان ارتقاء می یابد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها