• شناسایی و اولویت بندی چالش های صنعت ساختمان سازی مبتنی بر معماری های تک و اکوتک با استفاده از مدل ahp-fuzzy

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/30
  • تعداد بازدید: 441
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله شناسایی و اولویت بندی چالش های صنعت ساختمان سازی مبتنی بر معماری هایتک و اکوتک با استفاده از مدل ahp-fuzzy

  از اواخردهه پنجاه شمسی، معماری های تک مورد نقد طرفداران حفظ محیط زیست قرار گرفت. آن ها تکنولوژی مدرن و آلودگی های ناشی از آنرا مخرب محیط زیست و عامل از بین بردن زیست بوم کره زمین عنوان نمودند. ولی معماران های تک حاضر به صرف نظر کردن از تکنولوژی مدرن نبودند و بدین لحاظ آن ها نام خود را به اکوتک تغییر دادند. در این سبک جدید، تکنولوژی در مقابل محیط زیست قرار ندارد، بلکه تکنولوژی در کنار و به موازات شرایط زیست محیطی در طرح ساختمان به کار گرفته می شود. با وجودی که از عمرمعماری های تک و اکوتک حدود چهار دهه می گذرد، ولی ساختمان های معدودی به این سبک در ایران ساخته شده و اکثر این ساختمان ها در تهران است. دلیل عمده آن می تواند به لحاظ نیاز به تکنولوژی بسیار پیشرفته جهت اجرای این گونه بناها باشد. دلیل دیگرآن هزینه نسبتا زیاد برای احداث و نگهداری این ساختمان ها است که آن نیز عامل دیگری جهت احداث کم شمار این بناها می باشد. هدف اصلی مقاله حاضر شناسایی و اولویت بندی چالش های صنعت ساختمان سازی مبتنی بر معماری هایتک و اکوتک می باشد. روش تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلی می باشد. اطلاعات مورد نیاز برای انجام پژوهش با استفاده از منابع، کتب، اسناد، مدارک، مقالات و استفاده از اطلاعات سازمان ها جمع آوری شد و هم چنین با استفاده از پرسشنامه به گردآوری داده های میدانی در راستای شناسایی و اولویت بندی چالش های صنعت ساختمان سازی مبتنی بر معماری هایتکو اکوتک پرداخته شد. پرسشنامه های تنظیم شده در بین 15 نفر (3 نفر معمار، 5 نفر کارشناس شهرداری ها، 4 نفر پیمانکار فعال ساختمانی، 3 نفرسرمایه گذار) از متولیان و مجریان اصلی در توسعه صنعت، ساخت و ساز با محوریت های تک و اکوتک به صورت تصادفی توزیع گردید. پرسشنامه ها بر اساس طیف لیکرت طراحی و تنظیم شده بود. پس از اطلاعات بدست آمده، شاخص ها با استفاده از تحلیل سلسسله مراتبی و فازی شناسایی و سپس اولویت بندی گردید. نتایج تحقیق نشان داد که که ازمیان پانزده عامل کلیدی شناسایی شده معیار مقاومت در برابر تغییر و حرکت از ساخت و ساز سنتی به نوین با وزن احتسابی 0.64 دراولویت نخست و سپس معیار عدم آگاهی متولیان اجرایی از رویکردهای تک و اکوتک و مزایای آن ها با وزن 0.63 در اولویت دوم و سپس معیارهای وقت گیر بودن و تأخیر در اجرای اینگونه پروژه ها و محدودیت تجارب در روش های ایجاد و تداراکات این ساختمان ها با وزن 0.62 به صورت اشتراکی در اولویت سوم قرار گرفتند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها