همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی رابطه مهارت های زندگی با سلامت روانی و عزت نفس دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه 2 رشت

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/01/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/01/20
  • تعداد بازدید: 420
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  بررسی رابطه مهارت های زندگی با سلامت روانی و عزت نفس دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه 2 رشت

  این پژوهش با هدف بررسی رابطه مهارت های زندگی با سلامت روانی و عزت نفس دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه 2 رشت تدوین گردید. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و شیوه آن با توجه به ماهیت موضوع جزء تحقیقات توصیفی، همبستگی است. جامعه این تحقیق شامل 3724 نفر از دانش آموزان می باشد که از بین آنها تعداد 350 نفر با استفاده از جدول مورگان تعیین شده است. روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای است و ابزار پژوهش پرسشنامه های سلامت عمومی، عزت نفس و مهارت های زندگی می باشند. داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی تحلیل گردید. در سطح توصیفی از فراوانی، میانگین استفاده شد و نتایج در قالب نمودار ارائه گردید. در سطح استنباطی از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از این است که بین مهارت های زندگی و سلامت روانی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه 2 رشت رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین مهارت های زندگی و عزت نفس دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه 2 رشت رابطه معناداری وجود دارد. بین مهارت های زندگی دانش آموزان دختر دوره متوسطه در رشته های علوم تجربی، علوم ریاضی و علوم انسانی تفاوت معنی داری وجود ندارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها