همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • اثربخشی آموزش مهارت های خود آگاهی بر بهزیستی روانشناختی و هوش هیجانی در دانش آموزان دختر شهر زنجان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/01/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/01/20
  • تعداد بازدید: 246
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  اثربخشی آموزش مهارت های خود آگاهی بر بهزیستی روانشناختی و هوش هیجانی در دانش آموزان دختر شهر زنجان

  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای خود آگاهی بر بهزیستی روانشناختی و هوش هیجانی در دانش آموزان دختر شهر زنجان انجام شد.  طرح پ‍‍‍‍ژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر، شامل کلیه دانش آموزان دختر منطقه 2 شهر زنجان  بود. نمونه آماری پژوهش حاضر تعداد  24 نفر از دانش آموزان بودند که از یک مدرسه به صورت نمونه خوشه ای از منطقه 2 شهر زنجان انتخاب شدند. دانش آموزان به پرسشنامه های هوش هیجانی شوت و همکاران، مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف (2002) پاسخ دادند. 10 جلسه آموزش مهارتهای خودآگاهی برای دانش آموزان انجام شد. پرسشنامه ها با نرم افزار spss  تجزیه و تحلیل شدند. نتایج مانکووا نشان می دهد که با کنترل پیش آزمون، نتایج پس آزمون برای همه متغیرهای مورد بررسی در بین گروه های مطالعه تفاوت معنی داری دارد و با 95 درصد اطمینان می توان گفت میانگین گروه آزمایش و کنترل در متغیرهای بهزیستی روانشناختی و هوش هیجانی در دانش آموزان متفاوت است. آموزش مهارتهای خود آگاهی بر بهزیستی روانشناختی و هوش هیجانی در دانش آموزان دختر شهر خرم اباد اثربخشی معنی داری دارد. (p<0.05). خودآگاهی مقدمه ارتباط مؤثر با دیگران است و ارتباط با دیگران باعث افزایش بهزیستی روانشناختی  و هوش هیجانی در افراد می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها