• توصیف پدیدارشناختی مضامین کودک آزاری از نگاه والدین به روش کلاییزی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/07/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/07/01
  • تعداد بازدید: 354
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله توصیف پدیدارشناختی مضامین کودک آزاری از نگاه والدین به روش کلاییزی

  زمینه و هدف: کودکان به دلیل کم بودن سن و فقدان مهارت های لازم همواره جزءآسیب پذیرترین اقشار جامعه هستند که برای محافظت از خود را به کمک بزرگسالان از جمله والدین خود نیاز دارند و در صورت بی کفایتی والدین، مسائلی ازجمله کودک آزاری توسط آن ها رخ خواهد داد. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی آگاهی والدین از مصادیق کودک آزاری انجام یافت.

  روش: پژوهش حاضر از نوع کیفی پدیدارشناختی بود و مشارکت کنندگان از میان والدینی که فرزندان آن ها در مدارس ابتدایی شهر تبریز در سال تحصیلی 97-96 مشغول تحصیل بودند انتخاب شدند و با 31 نفر مصاحبه انجام گرفت. روش اصلی جمع آوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختارمند با سؤالات باز بود و داده ها با روش کلاییزی تحلیل شدند. صحّت و اعتبار مطالعه حاضر ریشه در چهار محور « باورپذیری، انتقال پذیری، تصدیق پذیری و اطمینان پذیری» داشت.

  یافته ها: یافته های حاصل شده در قالب هیجده زیرمضمون و هفت مضمون اصلی شامل ابعاد،پیامدها، عوامل خطر، روند، چترآگاهی، علل و بازدارندگی از کودک آزاری بودند.

  نتیجه گیری: دامنه آگاهی والدین در رابطه با سه بعد جسمانی، عاطفی و غفلت کودک آزاری خوب بود امّا دیدگاه ها نسبت به کودک آزاری جنسی محدود بود و بیشتر روی جنبه های شناخته شده آن متمرکز می شد. همچنین سطح آگاهی آن ها از عوامل به وجود آورنده و پیامد های کودک آزاری خوب بود لذا؛ تأکید آن ها روی مرتفع کردن عوامل اقتصادی و راهکارهایی جهت افزایش محبت در خانواده ها بیانگر عمق توجه آن ها به ریشه های این معضل جهت پیشگیری و کنترل آن بود. افزون براین ها؛ با توجه به ازدیاد مصادیق کودک آزاری در جامعه فعلی لزوم آگاه سازی  والدین برای ممانعت و پیشگیری از کودک آزاری بیش از پیش احساس می شود در این راستا؛ نقش مراجع آموزشی از قبیل مدارس و رسانه ها بسیار مهم بوده و ضرورت دارد تا برنامه های آموزشی لازم را برای والدین و کودکان در حیطه کودک آزاری تدارک ببینند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها