• ساخت و اعتباریابی ابزاری برای اندازه گیری «سواد شنیدن» در کودکان 6 ساله شهر تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/03/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/03/15
  • تعداد بازدید: 215
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله ساخت و اعتباریابی ابزاری برای اندازه گیری «سواد شنیدن» در کودکان 6 ساله شهر تهران

  سواد شنیدن یکی از مهارت های اساسی در فرآیند یادگیری است. هدف پژوهش حاضر تعیین مولفه های سواد شنیدن و تهیه ابزاری به منظور اندازه گیری آن بود. به منظور تدوین ابزار از آزمون بین المللی سواد خواندن الگوبرداری شد و آزمون محقق ساخته تهیه شد. جامعه ی آماری تحقیق، کلیه کودکان شش ساله ی شهر تهران بود. گروه نمونه عبارت از 145 کودک شش ساله شهر تهران که به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای مرحله ای از جامعه ی موردنظر انتخاب شدند. خرده مقیاس های کلامی آزمون وکسلر برای تعیین روایی ملاکی ابزار تهیه شده و از تحلیل عاملی و نظر متخصصان جهت روایی سازه و محتوی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که سواد شنیدن از 10 مولفه تشکیل شده است.

  این مولفه ها عبارتند از: حفظیات تک عبارتی (%8)، حفظیات توضیحی (جمله ای) (%7)، درک دیدگاه (احساسات) دیگران (6%)، انتخاب صفت مناسب (%5)، استدلال مناسب برای انتخاب (%7)، استنباط آشکار (%5)، نویسندگی و ارزیابی قصه (%7)، تشخیص طرفین گفتگوهای داستان (%6)، انطباق تصویری (%7) و توجه به شخصیت های فرعی داستان (5%). که در مجموع همه مولفه ها 63% از واریانس را تبیین کردند. هم چنین همبستگی هر کدام از مولفه ها با آزمون وکسلر به این صورت بدست آمد: حفظیات تک عبارتی (%33)، حفظیات توضیحی (جمله ای) (53%)، درک دیدگاه (احساسات) دیگران (%12)، انتخاب صفت مناسب (%50)، استدلال مناسب برای انتخاب (% 55)، استنباط آشکار (% 35)، نویسندگی و ارزیابی قصه (55%)، تشخیص طرفین گفتگوهای داستان (% 22)، انطباق تصویری (%37).

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها