اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • پیش بینی جهت گیری هدف بر مبنای تکانشگری و تنظیم هیجان در دانشجویان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/11/05
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/11/05
  • تعداد بازدید: 175
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  پیش بینی جهت گیری هدف بر مبنای تکانشگری و تنظیم هیجان در دانشجویان

  پژوهش حاضر با هدف پیش بینی جهت گیری هدف بر مبنای کنترل تکانه و تنظیم هیجان در دانشجویان دانشگاه های شهر شیراز انجام شده است. پژوهش حاضر یک مطالعه بنیادی است که داده ها با استفاده از پرسشنامه و به شیوه ی گزینش تصادفی ساده گردآوری شده است، نوع پژوهش همبستگی- توصیفی است و به منظور پیش بینی جهت گیری هدف بر مبنای تکانشگری و تنظیم هیجان در دانشجویان انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان دختر دانشگاه های غیر انتفاعی شیراز که در سال تحصیلی 1397 - 1398 مشغول به تحصیل بودند تشکیل می دهد، حجم نمونه شامل 100 نفر دانشجوی رشته های مختلف می باشد که به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند و پرشسنامه جهت گیری هدف، مقیاس تکانشگری و پرسشنامه تنظیم هیجان را تکمیل نمودند. در نهایت با استفاده از روش تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون به بررسی و آزمون فرضیه های پژوهش پرداخته شد. نتایج نشان داد که بین تکانشگری با هیچکدام از ابعاد جهت گیری هدف رابطه معناداری وجود ندارد. هم چنین بین تنظیم هیجان سازشیافته و نیافته با تسلط گرایش و عملکرد گرایش رابطه معناداری وجود ندارد.

  اما بین تنظیم هیجان سازش یافته با تسلط اجتناب (0.007=p، 0.267-=β) و عملکرد اجتنابی (0.016=p، 0.226-=β) رابطه منفی و معنادار وجود دارد و بین تنظیم هیجان سازش نایافته با عملکرد اجتناب (0.001=p، 0.354-=β) رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. یافته های این پژوهش به طور کلی نشان داد که تنظیم هیجان می تواند جهت گیری هدف را پیش بینی کند. این پژوهش حاکی از اهمیت تنظیم هیجان در جهت گیری هدف است، و می توان با آموزش هایی در زمینه نظم جویی هیجان به جهت گیری هدف در دانشجویان کمک کرد. ولی طبق پژوهش حاضر تکانشگری قادر به پیش بینی جهتگیری هدف نیست.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها