• بررسی تاثیر روش تدریس مبتنی بر حل مسئله بر رشد یادگیری خود راهبر دانش آموزان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/12/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/12/14
  • تعداد بازدید: 149
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  بررسی تاثیر روش تدریس مبتنی بر حل مسئله  بر رشد یادگیری خود راهبر دانش آموزان

  یادگیری خودراهبر باعث می شود فرد آنچه را نیازمند یادگیری اش هست دنبال کرده و یاد بگیرد. ایجاد و پرورش مهارت های یادگیری خود راهبر به یکی از اهداف آموزش بزرگسالان در چند دهه اخیر تبدیل شده است. به طوری که پژوهش ها و مطالعات مربوط به یادگیری خود راهبر در سطح جهان افزایش یافته است. خود راهبری در یادگیری با هدف آموزش و یادگیری برای همه و در هر شرایطی که قرار دارند می باشد. روش تدریس مبتنی بر حل مسئله، بدون کسب مهارت های یادگیری خود راهبر نمی تواند محقق شود. ارتقای مهارت های یادگیری خود راهبر در طول تحصیل حرفه ای یکی از اهداف روش تدریس مبتنی بر حل مسئله گزارش شده است، همانطور که این روش در کسب و استفاده مؤثر دانش به دانش آموزان کمک می کند آنها را برای زندگی حرفه ای آماده نماید. با توجه به هدف این پژوهش که به دنبال بررسی تاثیر روش تدریس مبتنی بر حل مسئله  بر رشد یادگیری خود راهبر دانش آموزان می باشد، از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه مورد مطالعه پژوهش را دانش آموزان ابتدایی شهر  مریوان که در سال تحصیلی1400-1399 مشغول به تدریس هستند تشکیل داد. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه یادگیری خودراهبر فشر و همکاران (2001) بود که پایایی آن از طریق روش کودر ریچاردسون محاسبه شد که در پیش آزمون و پس آزمون به ترتیب 0.75 و 0.82 بود روایی آن از طریق نظرخواهی از معلمان مدرسه تأیید شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری کولموگرف اسمیرونوف، همبستگی پیرسون، آزمونهمبسته استفاده گردید. نتایج نشان داد، نمره میزان یادگیری خود راهبر دانش آموزان در پیش آزمون 24.80 بود که در پس آزمون به 38.30 افزایش یافته است و این افزایش از نظر آماری نیز معنادار می باشد. (p=0.005) در واقع بین دانش آموزانی که با روش تدریس مبتنی بر حل مسئله آموزش دیده اند با دانش آموزانی که این آموزش را ندیده اند در میزان رشد یادگیری خود راهبر آن ها تفاوت معناداری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها