• رابطه ذهنیت فلسفی با باورهای غیرمنطقی (نظریه الیس) مدیران مدارس سه مقطع آموزش و پرورش شهرستان اسلامشهر

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/02/17
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/02/17
  • تعداد بازدید: 334
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  این پژوهش، با هدف بررسی رابطه بین ذهنیت فلسفی با باورهای غیرمنطقی (نظریه الیس) مدیران تمامی مدارس آموزش و پرورش شهرستان اسلامشهر در سال تحصیلی 97-96 انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری انتخاب شده جهت انجام این پژوهش کلیه مدیران زن و مرد تمامی مدارس آموزش و پرورش شهرستان اسلامشهر در سال تحصیلی 97 - 96  به تعداد 228 نفر بود. حجم نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان 140 نفر تعیین شد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی انجام گردید. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه ذهنیت فلسفی «سلطانی، 1375» و پرسشنامه باورهای غیر منطقی (اهواز، 1384» می باشد. روایی و پایایی پرسشنامه ها در حد قابل قبولی به دست آمد و ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه ذهنیت فلسفی 74% و برای پرسشنامه باورهای غیرمنطقی مدیران 87% تعیین شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های آمار توصیفی شامل میانگین، فراوانی و رسم جداول فراوانی و نمودارها و روش های آمار استنباطی شامل آزمون کلموگروف-اسمیرنوف، ضرایب همبستگی و رگرسیون استفاده گردید. یافته های پژوهش ارتباط معکوس و معنا دار بین ذهنیت فلسفی با باورهای غیرمنطقی مدیران مدارس سه مقطع آموزش و پرورش اسلامشهر را نشان داد. از طرفی ارتباط معکوس و معنادار بین هر یک از مولفه های ذهنیت فلسفی (جامعیت، تعمق، انعطاف پذیری) با باورهای غیرمنطقی مدیران نیز تایید شد. همچنین یافته های پژوهش نشان داد که بین ذهنیت فلسفی و باورهای غیرمنطقی مدیران بر اساس ویژگی های جمعیت شناختی (جنسیت، سن، تحصیلات، سابقه خدمت) تفاوت وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها