• ریسک پذیری شرکت، بازده و ماهیت سهامداران مده در بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/18
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/18
  • تعداد بازدید: 566
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی ریسک، بازده و ماهیت سهامداران عمده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که برای این منظور و در ابتدا به بررسی رابطه غیرخطی بین ریسک و بادده شرکت ها پرداخته شد و سپس رابطه بین بازده و ریسک در بین شرکت های دارای مالکیت خانوادگی و شرکت های تحت کنترل مالکیت نهادی مبادرت ورزیده شد. جامعه آماری پژوهش حار کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 6 ساله بین سال های 1390 الی 1396 می باشد که بر اساس روش نمونه گیری حذف سیستماتیک تعداد 157 شرکت و در مجموع 942 سال- شرکت به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها در گروه پژوهش های توصیفی- پس رویدادی قرار دارد که از مدل های رگرسیونی چند متغیره با استفاده از نرم افزار eviews8 و آزمون های آماری مرتبط با مدل های رگرسیونی بهره گرفته شد. نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان می دهد بین بازده و ریسک رابطه غیرخطی و معناداری وجود دارد که مثبت نیز می باشد. ضمن این که رابطه بین ریسک و بازدهی در شرکت هایی با مالکیت خانوادگی و شرکت های تحت کنترل سرمایه گذاران نهادی رابطه منفی و معناداری و جود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها