• تاثیر کادمیوم و بیوچار تفاله موم زنبور عسل بر وزن خشک اندام های مختلف زعفران در سال دوم

  کلمات کلیدی :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/30
  • تعداد بازدید: 411
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  این تحقیق به منظور بررسی واکنش زعفران به سطوح مختلف کادمیوم و هم چنین مطالعه پتانسیل تفاله موم زنبور عسل جهت کاهش اثرات سمیت کادمیوم به صورت گلدانی در فضای آزاد دانشکده کشاورزی بردسیر، دانشگاه شهید باهنر کرمان در دو سال زراعی 95-1394 و 96-1395 با چهار تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل سطوح مختلف کادمیوم (0، 3، 6 و 9 میلی گرم در کیلوگرم خاک) و بیوچار تفاله موم زنبور عسل در سطوح 0%، 1.5%، 3% و 6% وزنی بود. نتایج سال دوم تحقیق نشان داد که گل، کلاله و بنه زعفران تحت تاثیر سمیت کادمیوم قرار گرفتند ولی برگ زعفران واکنشی به این عنصر نشان نداد. با افزایش غلظت کادمیوم، شاخص های ذکر شده کاهش یافت. بیش ترین و کم ترین غلظت کادمیوم به ترتیب در بنه و کلاله زعفران مشاهده شد. نتایج نشان داد که استفاده از بیوچار به ویژه در سطوح 3 و 6 درصد وزنی به طور معنی داری باعث کاهش اثرات منفی سمیت کادمیوم شد. بیش ترین درصد افزایش صفات ذکر شده در اثر استفاده از بیوچار در بالاترین سطح آلودگی کادمیوم بود. بهطورکلی، نتایج تایید نمود که آلودگی به کادمیوم تاثیر معنی داری بر عملکرد گل زعفران دارد و از طرفی بیوچار موم زنبور عسل پتانسیل قابل قبولی در تعدیل سمیت کادمیوم دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها