• بررسی رابطه بین استراتژی آمیخته بازاریابی و محرک های عملکرد صادراتی در بازارهای خارجی: مطالعه موردی شرکت های نساجی استان خراسان رضوی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/11/25
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/11/25
  • تعداد بازدید: 351
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  در حال حاضر صادرات نقش مهمی در پویایی و رشد در تمام جنبه های اقتصادی ایفا می کند. کشورها در سراسر جهان می دانند که با افزایش صادرات به رشد اقتصادی قابل ملاحظه در جهان پیرامون خواهند رسید. اما برای افزایش صادرات نیاز به استفاده از راهکارها و الزامات و بررسی متغیرهای مختلف بر عملکرد صادراتی است. عواملی که ارتباط بین استراتژی های آمیخته بازاریابی و محرک های عملکرد صادراتی را در بازرهای خارجی تعیین می کنند. هدف این تحقیق بررسی ویژگی های محیطی، ویژگی های شرکتی و استراتژی های آمیخته بازاریابی بر عملکرد صادراتی است. در این تحقیق از رویکرد ادغامی برای طراحی مدل استفاده شده است. برای گردآوری داده ها، پرسشنامه در جامعه تحقیق توزیع شد و براساس داده های گردآوری شده نتایج تجزیه و تحلیل شدند. جامعه آماری در این تحقیق مدیران فعال در شرکت های نساجی استان خراسان رضوی بودند. بر اساس فرضیه هایی که مورد تجزیه و تحلیل آماری گرفت، تاثیر ویژگی های شرکت، تعهد بین المللی، تجربه بین المللی بر عملکرد صادراتی بدون وجود هیچ گونه متغیر واسطه (اعم از تعدیل کننده و مداخله گر) مثبت و معنی دار بدست آمد. تاثیر ویژگی های شرکت، تعهد بین المللی و تجربه بین المللی بر عمکرد صادراتی معنی دار است و بین استراتژی آمیخته بازاریابی و عملکرد صادراتی نیز رابطه مثبت و معنی داری بدست آمد و در این حالت فرضیه های جدید هم شکل گرفت که این فرضیه ها بیان کننده وجود تأثیر نقش میانجی استراتژی های آمیخته بازاریابی بر عملکرد صادراتی است. بدین معنی که ویژگی های شرکت با تمام ابعاد و مولفه هایش در قالب یک سیستم منسجم بر روی عملکرد صادراتی تأثیر مثبت و معنی دار دارد. ولی در مورد ویژگی های محیطی نه تنها بین این متغیر و عملکرد صادرات تاثیری نشان داده نشد بلکه نقش میانجی با وجود تاثیرگذاری زیاد در این مدل و سیستم نتوانسته به طور معناداری رشد داشته باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها