• سنجش رضایتمندی شهروندان از خدمات شهری شهرداری نکا

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/04/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/04/10
  • تعداد بازدید: 336
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله سنجش رضایتمندی شهروندان از خدمات شهری شهرداری نکا

  رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری شرط اصلی موفقیت مدیریت شهری است و ضامن موفقیت عملکرد مدیریت شهری و افزایش میزان رضایتمندی شهروندان است. رضایتمندی شهروندان از عملکرد و خدمات شهرداری ها، عامل اصلی بهبود مستمر در فرایند کارهایی است که برای افزایش کارایی و بهبود خواهد بود که شهروندان از عملکرد شهرداری و سازمان های آن رضایت داشته باشند. شهرداری یکی از اثر گذارترین ارگان ها در ساماندهی و برنامه ریزی شهرها محسوب می شود. این سازمان زمانی قادر خواهد بود ، به وظایف خود به خوبی عمل کند که به نیازها و نظرات شهروندان توجه کند. این همان رویکرد مشارکتی در مبحث مدیریت شهری می باشد.

  امروز اکثر سازمان ها به منظور انجام مطلوب وظایف خود و نیز دستیابی به پویایی و شکوفایی، نیازمند الگو و ابراز مناسبی برای ارزیابی و اطمینان کیفی از میزان رضایتمندی ارباب رجوع خود هستند، چرا که که بر این باور رسیده اند که با افزایش کیفیت خدمات، رضایت مشتریان بالا می رود و بدین طریق ار بخشی سازمان ارتقا می یابد. امروزه هدف همه کوشش های مدیریت شهری در زمینه افزایش خدمات، جلب رضایت بیشتر شهروندان است و این امر بهویژه برای شهرداری ها، هدف ایده آل بزرگی است و بخش عمده ای از آن با ارائه خدمات به شهروندان محقق می شود. هدف این پژوهش، سنجش میزان رضایت شهروندان از خدمات شهری شهرداری نکا است. تحقیق حاضر از حیث هدف، پژوهشی کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، پژوهشی توصیفی- پیمایشی بوده که جهت گردآوری اطلاعات از 2 پرسشنامه به درجه بندی لیکرت 5 گزینه ای مورد استفاده قرار گرفته است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از نرم افزار spss و آمار توصیفی (جداول توزیع فراوانی، درصدها، ترسیم نمودارها) و استنباطی (آزمون های کولموگروف اسمرینف، آزمون تی تست، فریدمن و همبستگی) استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شهروندان شهر نکا می باشند که تعداد 385 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری در این تحقیق برای جامعه آماری به صورت تصادفی ساده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها