اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت با اهمال کاری و پیشرفت تحصیلی دانشجویان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/11/05
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/11/05
  • تعداد بازدید: 338
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت با اهمال کاری و پیشرفت تحصیلی دانشجویان

  پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین اعتیاد به اینترنت با اهمال کاری و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه مرکز آموزش عالی شهرستان پلدختر انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان مرکز آموزش عالی شهرستان پلدختر بودند که در سال تحصیلی 99 - 98 به تحصیل اشتغال داشتند. نمونه مورد پژوهش در این مطالعه 100 نفر از دانشجویان این دانشگاه هستند که به صورت تصادفی از 6 رشته موجود در دانشگاه انتخاب شده اند.

  برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های اعتیاد به اینترنت یانگ (1998)، آزمون اهمال کاری تحصیلی سولومون و راث بلوم (1984) و معدل دانشجویان استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق علاوه بر شاخص های آمار توصیفی از جمله میانگین و انحراف استاندارد از آزمون های آمار استنباطی هم چون آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین اعتیاد به اینترنت با اهمال کاری تحصیلی و ابعاد آن رابطه منفی و معناداری وجود دارد (0.01(p<. اما بین اعتیاد به اینترنت با پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری مشاهده نشد (0.05(p>.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها