• رابطه ابعاد سبک رهبری مدیران با سطح استرس شغلی معلمان ابتدایی ناحیه یک شهر بندرعباس

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/12/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/12/14
  • تعداد بازدید: 273
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  رابطه ابعاد سبک رهبری  مدیران با سطح استرس شغلی معلمان ابتدایی ناحیه یک شهر بندرعباس

  تحقیق با هدف بررسی رابطه ابعاد سبک رهبری مدیران با سطح استرس شغلی معلمان ابتدایی ناحیه یک شهر بندرعباس انجام شده است. روش تحقیق توصیفی – از نوع همبستگی بوده است. نمونه آماری 150 نفر از معلمان ابتدایی ناحیه یک شهر بندرعباس بوده است، از دو پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده شده است؛ الف. پرسشنامه سبک رهبری باس و الیو(1985) و 36 سوالی بوده است؛ ب. پرسشنامه استرس شغلی اسپیو(1987) و60 سوالی بوده است، پایایی و روایی هر دو پرسشنامه در سطح مطلوبی ارزیابی شده است، داده ها با استفاده از نرم افزار spss22 و آزمون همبستگی پیرسون تحلیل شده است، نتایج نشان داده است که ابعاد سبک رهبری مدیران با سطح استرس شغلی معلمان رابطه دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم