• تعیین سطح تکنولوژی در بنگاه های کوچک و متوسط و مقایسه آن با بنگاه های بزرگ صنعتی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1389/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1389/01/01
  • تعداد بازدید: 1147
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   امروزه اهمیت بنگاه های کوچک و متوسط در اقتصاد اغلب کشورهای جهان از زوایای متعددی مورد توجه قرار گرفته و در این میان، توانایی ایجاد اشتغال توسط این بنگاه ها، انعطاف پذیری آنها در دنیایی پر تغییر و قابلیت آنها در نوآوری از ویژگی هایی است که در بنگاه های کوچک و متوسط نسبت به بنگاه های بزرگ به میزان بیشتری قابل مشاهده است.اگرچه ادبیات موجود کوشیده است تا تمایزات بنگاه های کوچک و متوسط را از زوایای دیگری از قبیل بررسی بهره وری،کیفیت شغل و نیز رقابت پذیری این بنگاه ها در مقایسه با بنگاه های بزرگ مورد بررسی قرار دهند اما تعیین سطح تکنولوژی در بنگاه های کوچک و متوسط در مقایسه با بنگاه های بزرگ را می توان موضوعی دانست که تقریباً در اقتصاد ایران مغفول مانده و از این رو، این مقاله با هدف اصلی تعیین سطح تکنولوژی در بنگاه های کوچک و متوسط صنایع تولیدی گردیده است. بدین منظور، تولیدات صنعتی بر اساس معیار oecd و بر اساس شدت r&dبه سه گروه تولیدات صنعتی با فناوری برتر، متوسط و پایین تقسیم گردیده است. بنگاه های صنایع تولیدی نیز بر اساس معیار اشتغال به سه گروه بنگاه های کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم گردیده و مقایسه سطح تکنولوژی نیز در سال های اول برنامه های دوم، سوم و چهارم توسعه صورت پذیرفته است.

  نتایج این پژوهش نشان دهنده آن است که در تمامی سال های مورد مطالعه سهم تولیدات و ارزش افزوده صنایع با فناوری برتر در بنگاههایی با اندازه متوسط از اندازه های کوچک و بزرگ بیشتر است. همچنین مقایسه مجموع سهم صنایع با فناوری برتر و متوسط در بنگاه های کوچک، متوسط و بزرگ نشان دهنده فزونی این سهم در بنگاه هایی با اندازه متوسط نسبت به سایرین است. یافته های مذکور همسو با مطالعات جهانی نمایانگر انعطاف پذیری بیشتر بنگاه های متوسط در تطبیق با تغییر تکنولوژی بوده و در راستای گسترش تولیدات با فناوری برتر زمینه سازی ایجاد بنگاه های متوسط به جای بنگاه های کوچک و بزرگ پیشنهاد می گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها