• بررسی تاثیر ارزش وجوه نقد مازاد بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1402/04/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1402/08/24
  • تعداد بازدید: 217
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09033845167

  بررسی تاثیر ارزش وجوه نقد مازاد بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. روش شناسی: این تحقیق، از بعد رویکرد انجام تحقیق از نوع خردگرایانه، از بعد هدف از نوع تحقیقات کاربردی، از بعد ماهیت تحقیق از نوع تحقیقات مروری، از نوع ماهیت داده‌ها از نوع تحقیقات کمی، از لحاظ روش شناخت تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی، از بعد نوع استدلال از نوع قیاسی و استقرایی، از بعد زمان جزء تحقیقات گذشته‌نگر، از بعد طول مدت‌زمان انجام تحقیق از نوع تحقیقات مقطعی، و از لحاظ روش جمع‌آوری اطلاعات از نوع تحقیقات کتابخانه‌ای و میدانی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران می باشد که پس از حذف محدودیت‌ها 146 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. بازه زمانی مورد بررسی بین سال‌های 1393 الی 1400 می‌باشد.  : واحدهای تجاری امروزه با توجه به حساس بودن فعالیت‌های اقتصادی همواره به دنبال انتخابی مناسب جهت تأمین منابع مالی بوده است.

  محیطی که واحدها برحسب ماهیت اشتغال خود انجام می‌دهند روز به روز در حال رشد و پیشرفت می‌باشد و شرکت‌ها ناگزیر هستند برای رقابت با گروه‌های مشابه منابع خود را ارتقا بخشند. با توجه به اینکه سطح معنی داری ضریب ارزش وجوه نقد مازاد از سطح خطای 05/0 کمتر است و مقدار ضریب مثبت می‌باشد نتیجه می‌شود ارزش وجوه نقد مازاد بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مستقیم و معناداری دارد. به عبارتی با افزایش ارزش وجوه نقد مازاد، ساختار سرمایه افزایش می یابد و برعکس. موارد گفته شده حاکی از آن است که فرضیه فوق یعنی " ارزش وجوه نقد مازاد بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد." با اطمینان 95 درصد تایید می‌شود. 

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها