• منابع رشد تولید صنایع ایران در سطوح مختلف تکنولوژی مطالعه موردی صنایع ایران با کدهای چهار رقمی isic

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1389/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1389/01/01
  • تعداد بازدید: 1143
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   برای حضور در صحنه رقابت جهانی نه تنها رشد تولید صنعت، بلکه رشد تولید صنایع با فناوری برتر از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به سطح تکنولوژی، صنایع به چهار دسته صنایع با فناوری برتر، فناوری متوسط، فناوری ساده و منبع گرا تقسیم می شوند. لذا شناسایی منابع رشد در گروه های مختلف صنعتی می تواند نقش بسزایی را در رسیدن به رشد و توسعه صنعتی و همچنین بقا در صحنه رقابت جهانی داشته باشد. بر این اساس، این مطالعه در نظر دارد با استفاده از روش پانل دیتا و تلفیق داده های صنایع ایران در سطح کدهای 4 رقمی isic طی سال های 86-1379به بررسی منابع رشد تولید (از قبیل نیروی کار ماهر و ساده، سرمایه فیزیکی، بهره وری کل عوامل تولید، صادرات و واردات) در بخش های مذکور بپردازد. در این مطالعه به منظور طبقه بندی صنایع به سطوح مختلف تکنولوژی از معیار lallاستفاده می شود. نتایج این مطالعه نشان می دهد کشش تولیدی نیروی کار ماهر در صنایع با فناوری برتر نسبت به سایر گروه ها بیشتر است و هرچه به سمت صنایع با فناوری پایین و منبع گرا پیش برویم، از کشش تولیدی آن کاسته می شود.در مورد نیروی کار ساده، عکس فرآیند فوق صادق است. بهره وری در میان سایر عوامل، بیشترین تأثیر را بر روی رشد تولید صنایع در هر چهار گروه مورد بررسی دارد. صادرات در حالی که بر روی صنایع با فناوری برتر تأثیر منفی دارد،واردات این صنایع به دلیل تکنولوژی نهفته در آن باعث افزایش تولید در این گروه می شود. این تأثیر در سایر گروه های مورد بررسی و با توجه به ماهیت هریک از این گروه ها متفاوت است. بر اساس یافته های این مطالعه، برای رشد تولید صنعت تنها نمی توان به یک سیاست کلی اکتفا نمود، بلکه برای هر گروه از صنایع و هر سطح از تکنولوژی سیاست های خاص آن گروه می تواند تأثیرگذار باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها