• طراحی و ارزیابی مدل سبک رهبری به منظور ارتقاء بهره وری با توجه به انگیزش مطالعه موردی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/06/06
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/10/09
  • تعداد بازدید: 168
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  طراحی و ارزیابی مدل سبک رهبری به منظور ارتقاء بهره وری با توجه به انگیزش مطالعه موردی

  هدف اصلی پژوهش حاضر، طراحی و ارزیابی مدل سبک رهبری به منظور ارتقاء بهره وری با توجه به نقش واسطه ای انگیزش در سازمان پزشکی قانونی شهرستان شیراز می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل پرسنل سازمان پزشکی قانونی شهرستان شیراز و حجم نمونه به تعداد 156 نفر بوده که به صورت کل شمار پرسشنامه ها توزیع و جمع آوری شده است. روش جمع آوری داده ها در این تحقیق استفاده از روش های انجام مطالعات کتابخانه ای استفاده از شبکه های اینترنتی و پرسشنامه های استاندارد تعدیل شده می باشد.

  پرسشنامه اول، پرسشنامه بررسی سبک رهبری (با 18 سوال)، پرسشنامه دوم بهره وری نیروی انسانی ( 62 سوال) و پرسشنامه انگیزش کارکنان (با 40 سوال) که روایی پرسشنامه ها با توجه به سابقه تحقیق و پایایی آنها با تحلیل مقدار آلفای کرونباخ مورد بررسی و تایید قرار گرفته است.

  در این تحقیق چهار فرضیه در راستای اهداف تحقیق ارائه شده است و این فرضیات با استفاده از روش معادلات ساختاری و نرم افزار spss22و نرم افزار لیزرل 8.8 مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است، براساس نتایج بدست آمده از تحقیق مشخص گردید که برای ارتقاء بهره وری سبک رهبری واگذار کننده (خود رهبری) دارای بیشترین بار عاملی و تاثیر می باشد و سبک رهبری دستور دهنده (تعادل گرا) دارای اهمیت متوسط و سبک رهبری مشارکتی (تحول گرا) دارای کمترین اهمیت می باشد. پیشنهادات این تحقیق در راستای تاثیر سبک رهبری بر بهره وری کارکنان با توجه به انگیزش به سازمان پزشکی قانونی شیراز ارائه شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم