• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/04/12
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/05/08
  • تعداد بازدید: 161
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: ۰۹۰۳۳۸۴۵۱۶۷

  تبیین اجتماعی مشارکت سیاسی جوانان

  هدف از این پژوهش، بررسی رابطه و تاثیر عوامل اجتماعی انتخاب عقلانی - اقتصادی، اثربخشی سیاسی و تعلق اجتماعی بر میزان مشارکت سیاسی دانشجویان می باشد. گرد آوری داده ها به شیوه پیمایش صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل ۵۵۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه پیام نور شهرستان بوکان بود. و به منظور تعیین حجم نمونه براساس فرمول کوکران نمونه ای به تعداد ۳۸۰ نفر به دست آمد.

  ابتدا بر حسب رشته تحصیلی نمونه گیری طبقه ای، سپس با توجه به جمعیت هر گروه نمونه گیری تصادفی انجام گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته ای که در قالب سوالات باز و بسته مبتنی بر طیف لیکرت تنظیم شده است. داده های تحقیق با استفاده از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شده است و تحلیل ها در دو حوزه ی آمار توصیقی و آمار استنباطی انجام شد. نتایج نشان داد بین متغیرهای جنسیت، محل زندگی و مذهب با مشارکت سیاسی رابطه معناداری ندارد.

  اما بین دانشگاه، سن و درآمد با مشارکت سیاسی رابطه آماری معناداری وجود دارد. بر اساس یافته های پژوهش، بین متغیرهای مستقل ( اثربخشی سیاسی، تعلق اجتماعی، انتخاب عقلانی اقتصادی ) و متغیر وابسته ( مشارکت سیاسی جوانان ) رابطه مستقیم و مثبت معناداری وجود دارد. همچنین یافته های تحقیق نشان داد که میزان مشارکت سیاسی تحت تاثیر مستقیم متغیرهای اصلی تعلق اجتماعی (0.318)، اثربخشی سیاسی (0.171)، انخاب عقلانی اقتصادی (0.008) و برخی متغیر زمینه ای دانشگاه (دانشگاه 0.276)، درآمد (0.392) و سن (0.130) می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها