• بررسی تاثیر راهبردهای شناختی و فراشناختی بر هوش هیجانی و سازگاری فردی - اجتماعی دانش آموزان دختر دوره ی دوم متوسطه شهرستان آستارا

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/03/31
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/05/25
  • تعداد بازدید: 96
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09050265032

  بررسی تاثیر راهبردهای شناختی و فراشناختی بر هوش هیجانی و سازگاری فردی - اجتماعی دانش آموزان دختر دوره ی دوم متوسطه شهرستان آستارا

  پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیر راهبردهای شناختی و فراشناختی بر هوش هیجانی و سازگاری فردی اجتماعی دانش آموزان دختر دوره ی دوم متوسطه شهرستان آستارا در سال 1401 - 1400 بود. جامعه آماری کل یه دانش آموزان مقطع دوم متوسطه شهر آستارا بودند که شامل 2600 نفر و نمونه براساس جدول مورگان 335 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند و به پرسشنامه های راهبردهای شناختی و فراشناختی، پرسشنامه هوش هیجانی، پرسشنامه سازگاری فردی اجتماعی پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی وآمار استنباطی همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده گردید.

  نتایج پژوهش نشان داد که، بین راهبردهای شناختی بر هوش هیجانی با مقدار  r =0.331 در سطح 0.01 = α رابطه معنادار وجود دارد و بین راهبردهای شناختی با سازگاری فردی -اجتماعی با مقدار  r = 0.148 در سطح 0.01 = α رابطه معنادار وجود دارد و راهبردهای فراشناختی بر هوش هیجانی مقدار  r =0.358 در سطح 0.01 = α رابطه معنادار وجود دارد و همچنین راهبردهای فراشناختی با سازگاری فردی -اجتماعی با مقدار   r = 0.17در سطح 0.01 = α رابطه معنادار وجود دارد نتایج آزمون رگرسیون چند گانه نشان داد که، متغیرهای راهبردهای شناختی و فراشناختی 13.6 درصد از تغییرات متغیر ملاک هوش هیجانی را تبیین می کند و متغیرهای راهبردهای شناختی و فراشناختی 2.5 درصد از تغییرات متغیر سازگاری فردی - اجتماعی را تبیین می کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها