• بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت با انعطاف ناپذیری شناختی و اجتناب تجربی دانشجویان

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/03/31
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/05/29
  • تعداد بازدید: 116
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09050265032

  بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت با انعطاف ناپذیری شناختی و اجتناب تجربی دانشجویان

  این پژوهش با هدف تعیین بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت با انعطاف ناپذیری شناختی و اجتناب تجربی دانشجویان انجام گرفت. روش: روش پژوهش توصیفی- همبستگی بود. نمونه آماری 251 دانشجوی شهر تهران ( 224 نفر زن، 27 نفر مرد )، به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش عبارت بودند از پرسشنامه های اعتیاد به اینترنت (یانگ، 1996) و پذیرش و عمل (بوند و همکاران، 2011 ).

  یافته ها نشان داد، بین اجتناب تجربی/ انعطاف ناپذیری شناختی با اعتیاد به اینترنت رابطه مستقیم معنادار دار وجود دارد. مدل پیشنهادی رابطه اعتیاد به اینترنت با اجتناب تجربی/ انعطاف ناپذیری شناختی از برازش مطلوبی برخوردار است. لذا می توان نتیجه گیری کرد، مداخله برای اجتناب تجربی/ انعطاف ناپذیری شناختی را کاهش و خطر اعتیاد به اینترنت را کاهش دهند .

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها