• نقش ویژگی های شخصیتی در تعلق به مدرسه دانش آموزان دختر متوسطه اول شهر بیرجند

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/08/21
  • تعداد بازدید: 83
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  نقش ویژگی های شخصیتی در تعلق به مدرسه دانش آموزان دختر متوسطه اول شهر بیرجند

  داشتن احساس تعلق به مدرسه در دانش آموزان می تواند شرایطی برای بهبود عملکرد تحصیلی مهیا نماید؛ لذا بررسی عواملی که می تواند در ایجاد احساس تعلق به مدرسه نقش داشته باشد اهمیت دارد؛ در این راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش ویژگی های شخصیتی در تعلق به مدرسه دانش آموزان دختر متوسطه اول شهر بیرجند انجام شد. روش پژوهش توصیفی - همبستگی بود و جامعه آماری آن را کلیه دانش آموزان دختر متوسطه اول شهر بیرجند در سال تحصیلی 01 - 1400 تشکیل داد که از این بین 360 نفر بر اساس جدول مورگان و کرجسی و به صورت روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و به طور تصادفی انتخاب شدند.

  برای گردآوری داده ها از پرسشنامه شخصیتی نئو مک کری و کاستا 1992 و پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه بری، بت و وات 2004 استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون با کمک نرم افزار آماری 22spss انجام شد.

  یافته ها نشان داد که 66 درصد از واریانس مشاهده شده در تعلق به مدرسه از طریق ویژگی های شخصیتی توجیه می شود. بدین ترتیب که اگر اشتیاق به تجارب و توافق پذیری و وظیفه شناسی به اندازه یک واحد افزایش یابد، این تغییر به ترتیب به اندازه 24 و93 و 22 درصد نمرات تعلق به مدرسه را افزایش می دهد؛ همچنین اگر روان نژندی، برون گرایی به اندازه یک واحد افزایش یابد، این تغییر به ترتیب به اندازه 17،34 درصد نمرات تعلق به مدرسه را کاهش می دهد. با توجه به نتیجه گزارش شده، به مسئولین و متولیان امر آموزش مدارس به ویژه معلمان و دبیران مدارس توصیه می شود که برای حفظ و افزایش میزان استقلال عاطفی و تعلق به مدرسه به ویژگی های شخصیتی دانش آموزان توجه و عنایتی خاص داشته باشند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها