• بررسی رابطه بین یادگیری خودراهبر با اشتیاق تحصیلی دانش آموزان متوسطه دوم شهر زاهدان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/08/25
  • تعداد بازدید: 121
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  بررسی رابطه بین یادگیری خودراهبر با اشتیاق تحصیلی دانش آموزان متوسطه دوم شهر زاهدان

  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین یادگیری خودراهبر با اشتیاق تحصیلی دانش آموزان متوسطه دوم شهر زاهدان بود. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان متوسطه دوم شهر زاهدان می باشند. حجم جامعه 980 نفر است. با توجه به جدول مورگان بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده تعداد269 نفر انتخاب شدند.

  در این پژوهش ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه اشتیاق تحصیلی فردریکز، بلومنفیلد، پاریس 2004 و پرسشنامه یادگیری خود راهبر فیشر و همکاران 2001 استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی با نرم افزار spss 20 استفاده شد. نتایج نشان داد بین یادگیری خودراهبر با اشتیاق تحصیلی دانش آموزان متوسطه دوم شهر زاهدان رابطه مثبت و و معناداری در سطح 99 درصد وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها