• تاثیر مسیر یادگیری بر خودتنظیمی دانش آموزان متوسطه اول شهر ایرانشهر

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/08/28
  • تعداد بازدید: 125
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  تاثیر مسیر یادگیری بر خودتنظیمی دانش آموزان متوسطه اول شهر ایرانشهر

  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مسیر یادگیری بر خودتنظیمی دانش آموزان متوسطه اول شهر ایرانشهر بوده است. روش پژوهش حاضر شبه آزمایشی بود. طرح مورد استفاده در این تحقیق، طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل انتخاب گردید جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان متوسطه اول شهر ایرانشهر می باشند.

  40 نفر از دانش آموزان دختر پایه هشتم به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای در دو گروه 20 نفر آزمایش و گواه به عنوان نمونه قرار گرفتند. ابزار اندازه گیری در این پژوهش، بسته آموزش مسیر یادگیری و  پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد و همکاران 1995 می باشد. داده های به دست آمده با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس تک متغیره مورد تحلیل قرار گرفتند. داده های به دست آمده با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس تک متغیره مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش حاکی از آن است مسیر یادگیری بر خودتنظیمی دانش آموزان تاثیر دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها