• بررسی نقش میانجی گری کیفیت خواب و پریشانی روانشناختی در رابطه بین اضطراب کرونا در دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر ایلام

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/09/03
  • تعداد بازدید: 129
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  بررسی نقش میانجی گری کیفیت خواب و پریشانی روانشناختی در رابطه بین اضطراب کرونا در دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر ایلام

  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی گری کیفیت خواب و پریشانی روانشناختی در رابطه بین اضطراب کرونا در دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر ایلام انجام گرفته است. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر ایلام تشکیل می دهند که بر اساس فرمول کوکران بوسیله نمونه گیری تصادفی خوشه ای نمونه به تعداد 315 نفر از دانش آموزان دختر انتخاب شدند.

  در این پژوهش از پرسشنامه اضطراب کرونا ویروس توسط علی پور و همکاران (1398)، پرسشنامه پریشانی روانشناختی توسط کسلر و همکاران (2002) و پرسشنامه کیفیت خواب پترزبورگ (psqi) (1989) استفاده شد همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد.

  تحلیل رگرسیون نشان داد ضریب تعیین تعدیل یافته برابر با 0.475 است به عبارتی مجموع متغیرهای پیشبین می توانند حدود 47 درصد از واریانس اضطراب کرونا را پیش بینی و برآورد کنند. به طور کلی براساس نتایج بدست آمده نشان داده شد که کیفیت خواب و پریشانی روانشناختی با یکدیگر اضطراب کرونا را پیش بینی کرده اند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها