• اثربخشی آموزش مبتنی بر نقشه ی مفهومی بر انگیزش پیشرفت و یادداری در دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/09/05
  • تعداد بازدید: 118
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  اثربخشی آموزش مبتنی بر نقشه ی مفهومی بر انگیزش پیشرفت و یادداری در دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی

  یکی از رویکردهای جدید آموزشی که ارتباط بسیار نزدیک با فلسفه ساختگرایی دارد استفاده از نقشه مفهومی در مرحله های مختلف آموزش از طرح و تهیه محتوی و برنامه درسی گرفته تا مرحله اجرا و ارزشیابی آن است. هدف تحقیق حاضر بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر نقشه مفهومی بر انگیزش پیشرفت و یاداری درس فناوری اطلاعات پایه ششم ابتدایی بود.

  جامعه ی آماری کلیه ی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهر آباده در سال تحصیلی 1401 - 1400 بود که 30 نفر از آنها به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند ( 15 نفر گروه کنترل و 15 نفر گروه آزمایش). روش تحقیق طرح نیمه آزمایشی « پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل » استفاده شد.

  به منظور سنجش انگیزه پیشرفت از پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس (a.m.t) و برای سنجش میزان یادآوری درس فناوری اطلاعات دانش آموزان از نمرات قبل و بعد آموزش در آزمون این درس استفاده گردید. در انجام این پژوهش پس از انتخاب نمونه آماری، مشخص شدن کلاس های گروه آزمایش و کنترل که شامل دو کلاس بودند و هماهنگی لازم با آموزش و پرورش، مدیران و معلمان مدرسه با مرحله آماده سازی شروع می شد.

  طی 7 جلسه 45 دقیقه روش تدریس با نقشه مفهومی به گروه آزمایش تدریس شد و در پایان پس از 7 مرحله آموزش به هر دو شیوه رایج و مبتنی بر نقشه مفهومی به اجرای پس آزمون (آزمون انگیزش پیشرفت تحصیلی) پرداخته شد. نتایج این تحقیق نشان داد که در گروه های آزمایش و کنترل از لحاظ یادداری فناوری اطلاعات و انگیزه پیشرفت تفاوت وجود دارد؛ بنابراین نقشه مفهومی در بهبود فناوری اطلاعات و انگیزه پیشرفت دانش آموزان تاثیرگذار است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها