• بررسی همبستگی و بررسی هم خطی بین کارایی فنی تولید، الگوهای حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/08/19
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/09/30
  • تعداد بازدید: 49
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09050265032

  بررسی همبستگی و بررسی هم خطی بین کارایی فنی تولید، الگوهای حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

  مدیران شرکتها به دنبال راهکارهایی می باشند که نسبت اهرم مالی شرکتها را کاهش داده و کارایی فنی را افزایش داده و با توجه به افزایش بهرهوری، کارایی شرکتها را به سمت مثبت حرکت دهند. عملکرد مالی شرکتها تحت تاثیر اندازه هیئت مدیره قرارگرفته و با توجه به اینکه تصمیمات هیئت مدیره می تواند باعث افزایش جریانهای نقدی و یا کاهش آن شوند میتوان چنین نتیجه گیری کرد که با افزایش جریانهای نقدی، نرخ رشد فروش مثبت شرکتها افزایش خواهد داشت.

  هدف این مقاله، بررسی همبستگی و بررسی هم خطی بین کارایی فنی تولید و الگوهای حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی شرکتها است. در این مقاله اطلاعات مالی 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1395 تا 1400 بررسی شده است. نتایج تحقیق در ارتباط با تأیید فرضیه اول پژوهش نشان از آن داشت که کارایی فنی تولید تأثیر مثبت و مستقیمی بر روی عملکرد مالی شرکتها می  گذارد. همچنین با توجه به تجزیه و تحلیل های صورت گرفته در ارتباط با تأیید فرضیه دوم پژوهش میتوان نتیجه گرفت که استقلال هیات مدیره تأثیر مثبت و مستقیمی بر روی عملکرد مالی شرکتها می گذارد.

  در ادامه نتایج تحقیق در ارتباط با رد فرضیه سوم پژوهش نشان از آن داشت که اندازه هیات مدیره تأثیر مثبت و مستقیمی بر روی عملکرد مالی شرکتها می گذارد. همچنین با توجه به تجزیه و تحلیلهای صورت گرفته در ارتباط با تأیید فرضیه چهارم پژوهش به این نتیجه رسیده شد که دوگانگی مدیرعامل تأثیر منفی و معکوسی بر روی عملکرد مالی شرکتها می گذارد. در ادامه؛ نتایج تحقیق در ارتباط با رد فرضیه پنجم پژوهش نشان از آن داشت که مالکیت دولتی تأثیر معکوس و منفیای بر روی عملکرد مالی شرکتها می گذارد. درنهایت با توجه به تجزیه و تحلیلهای صورت گرفته در ارتباط با تأیید فرضیه ششم پژوهش نتیجه گرفته شد که تمرکز مالکیت تأثیر مستقیم و مثبتی بر روی عملکرد مالی شرکتها می گذارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها