• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1402/03/03
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1402/03/27
  • تعداد بازدید: 89
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: ۰۹۰۳۳۸۴۵۱۶۷

  هدف این تحلیل عوامل موثر بر محافظه­کاری شرطی در ایران می­باشد. نمونه مورد مطالعه شامل 131 شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. قلمرو زمانی تحقیق شامل یک دوره پنج ساله بر اساس صورتهای مالی سال­های 1393 الی 1397 شرکت­های مورد مطالعه است. در این پژوهش متغیرهای تاثیرگذار بر محافظه­کاری شرطی، بیش اعتمادی مدیران، ریسک اطلاعاتی، اندازه شرکت، سن شرکت، رشد شرکت، ساختار دارایی­ها، نسبت ارزش بازار شرکت به ارزش دفتری، نسبت جاری و اهرم مالی در نظر گرفته شده است. در این تحقیق از نرم افزار excel، برای محاسبات متغیرها و از نرم افزار eviews برای تحلیل و برآورد مدل ها و آزمون فرضیه‌­های تحقیق بهره گرفته شده است. پژوهش شامل نه فرضیه می باشد که برای آزمون فرضیه­های­ تحقیق از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است.

  در کل نتایج آزمون فرضیه­های­ پژوهش نشان داد بیش اعتمادی مدیران، ریسک اطلاعاتی و اندازه شرکت تأثیر معکوس و معنادار بر محافظه کاری شرطی و  سن شرکت، ساختار دارایی ها، نسبت جاری و اهرم مالی تأثیر مستقیم و معنادار بر محافظه کاری شرطی دارند. همچنین رشد شرکت  و نسبت ارزش بازار به دفتری تاثیر معناداری بر محافظه کاری شرطی ندارند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم