• بررسی تأثیر پارامترها در پایداری زمین لغزش روستای گوگرد خوی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1391/07/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/07/15
  • تعداد بازدید: 1128
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  پارامترهای ژئوتکنیکی یکی از عوامل مورد نیاز جهت تحلیل دقیق پایداری شیروانی ها می باشد. چنان چه بتوانیم با مدل کردن شرایط واقعی شیروانی ها، حساسیت پایداری به پارامترهای مختلف را به صورت آماری به دست آوریم، می توانیم با استفاده از این اطلاعات ضرایب اطمینان را نسبت به پارامترهای مذکور استخراج نماییم. در این تحقیق اثر وزن مخصوص و زاویه اصطکاک داخلی و چسبندگی به عنوان پارامترهای ژئومکانیکی روی پایداری زمین لغزش روستای گوگرد واقع در 45 کیلومتری جنوب غرب خوی با نرم افزار 5.0 slide بررسی شده است. زمین لغزش گوگرد یک زمین لغزشی است با مساحت 150 هکتار و با جنس لایه های لغزیده متشکل از یک لایه سطحی ماسهای حاوی مقدار زیادی سیلت تا عمق 3 متر و سپس لایه شنی رس دار است. نتایج به دست آمده از بررسیها نشان دهنده آن است که با افزایش وزن مخصوص، زاویه اصطکاک داخلی و چسبندگی، ضریب اطمینان زیاد می شود و بیشترین میزان تأثیر در افزایش چسبندگی وکمترین میزان تأثیر در افزایش وزن مخصوص می باشد. همچنین نتایج تحلیل پایداری و آنالیز حساسیت نسبت به آب زیرزمینی نشان دهنده تأثیر مستقیم آب بر میزان عددی پارامترهای ژئوتکنیکی خاک است و بیشترین تأثیر آب زیرزمینی روی وزن مخصوص مصالح شیروانی قابل مشاهده است. با توجه به نتایج تحلیل های به دست آمده، افزایش سطح آب زیرزمینی و اشباع شدن شیروانی به صورت افزایش فشار آب منفذی و افزایش بار مصالح در دامنه به عنوان عامل محرک زمین لغزش گوگرد شناخته می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها