• بررسی قابلیت اعتماد اعضای سکوی sp17 نصب شده در خلیج فارس در شرایط طوفان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/11/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/11/15
  • تعداد بازدید: 726
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  یکی از روش هایی که امروزه برای سنجش میزان امنیت سازه های دریایی و یا ارزیابی مجدد آنها به کار می رود، روش قابلیت اعتماد (قابلیت اطمینان) است. این دسته از روش ها عدم قطعیت های موجود مثل عدم قطعیت های ناشی از طبیعت بار، طبیعت مقاومت، ساخت مدل و غیره را لحاظ نموده و با ارائه معیار مناسبی به نام شاخص اعتماد میزان امنیت سازه را محک می زنند. در این تحقیق عملکرد پایه های سکو sp17 که در پارس جنوبی واقع شده است در شرایط طوفان و با استفاده از آنالیز قابلیت اطمینان مورد بررسی قرار می گیرد. برای انجام آنالیز قابلیت اطمینان از روش مرتبه اول و دوم قابلیت اطمینان استفاده گردیده است. این روش برای توابع حد مرزی غیر خطی به کار رفته در این تحقیق مناسب و کارآمد است. آنالیز دینامیکی بر روی مدل المان محدود سازه فوق با اعمال نیروی امواج شبیه سازی شده، انجام گردیده تا از تاریخچه زمانی پاسخ های بدست آمده از آن در آنالیز قابلیت اطمینان استفاده شود. شاخص اعتماد برای المان های مختلف پایه با توجه به موقعیت و خصوصیات هندسی آنها ارائه و مقایسه می شود و تاثیرات آسیب هایی از قبیل خوردگی در قالب آنالیز قابلیت اطمینان مورد بحث قرار می گیرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها