• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1391/03/31
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/03/31
  • تعداد بازدید: 1108
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   هدف از این مطالعه بررسی تاثیر ال- آرژنین بر رفتار فحلی در فصل تولید مثلی گوسفند نژاد نائینی بود. تعداد 30 راس میش نائینی بر اساس سن و وزن به دو گروه آزمایشی تقسیم شدند که عبارت بودند از گروه ال- آرژنین (20 راس) و گروه شاهد (10 راس). به منظور همزمان سازی فحلی تمام میش ها با استفاده از سیدر گوسفندی (300 میلی گرم پروژسترون طبیعی) به مدت 14 روز تحت درمان قرار گرفتند. گروه ال- آرژنین همزمان با برداشت سیدر به میزان 30 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن زنده ال- آرژنین دریافت کردند. پس از استقرار قوچ در گله، مشاهده ی مداوم میش ها به منظور تعیین زمان شروع فحلی، شدت بروز علائم فحلی و طول دوره فحلی صورت پذیرفت. میزان فحلی در گروه ال- آرژنین (18 از 20 راس) نسبت به گروه شاهد (8 از 10 راس) بیشتر بود، البته این تفاوت معنی دار نبود p>0.05)). تفاوت فاصله زمانی سیدر برداری تا بروز اولین علائم فحلی در گروه ال- آرژنین و گروه شاهد تمایل به معنی داری داشت (31.6 ساعت در مقابل 36.6 ساعت)(p˂0.07) . طول دوره فحلی (37.1 ساعت در مقابل 26.8) و شدت بروز علائم فحلی در گروه ال- آرژنین به طور معنی داری بیشتر از گروه شاهد بود p<0.01)). به طور کلی این مطالعه نشان داد که ال- آرژنین منجر به تشدید علائم فحلی در گوسفند نژاد نائینی می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها