• تاثیر سطوح مختلف گیاه چویر (ferulago angulate) بر پایداری اکسیداتیو، میزان چربی خام و اسیدیته گوشت جوجه های گوشتی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1391/03/31
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/03/31
  • تعداد بازدید: 900
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در این مطالعه تاثیر افزودن پودر گیاه چویر (ferulago angulate) در جیره جوجه های گوشتی به عنوان یک منبع آنتی اکسیدان طبیعی بر کیفیت گوشت سینه و ران بررسی شده است. تعداد 320 قطعه جوجه یک روزه سویه راس به صورت تصادفی به 4 گروه با 5 تکرار تقسیم شدند. طی این آزمایش جوجه ها سطوح مختلفی از پودر گیاه چویر شامل صفر، 1.5 و 3 درصد را دریافت کردند و همچنین یک تیمار ویتامین e در سطح 300 میلی گرم در کیلوگرم خوراک به مدت 6 هفته اعمال گردید. در روز 42، بعد از کشتار نمونه های گوشت ران و سینه برای انجام آزمایشات منجمد گردید. یک ماه پس از ذخیره سازی میزان مالون دی آلدهاید نمونه ها با استفاده از آزمون اسید تیوباربیتوریک و روش اسپکتروفتومتری انجام شد. همچنین چربی خام با استفاده از دستگاه سوکسله و اسیدیته نمونه های ران و سینه اندازه گیری شد. نتایج آزمایشات نشان داد که اختلاف معنی داری در میزان مالون دی آلدهاید و اسیدیته بین تیمارهای آزمایشی وجود ندارد (p>0.05). همچنین جوجه های تغذیه شده با 3 درصد گیاه چویر از میزان چربی خام بالاتری در عضله سینه برخوردار بودند (p<0.05) و چربی خام نمونه های ران تفاوت معنی داری را نشان نداد (p>0.05). به طور کلی بین تیمارهای آزمایشی از نظر فراسنجه های اندازه گیری شده اختلاف معنی داری مشاهده نشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها