همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • پیش بینی کیفیت زندگی سالمندان از طریق هوش معنوی آنها

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/06/13
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/06/13
  • تعداد بازدید: 742
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  پژوهش حاضر با هدف پیش بینی کیفیت زندگی سالمندان از طریق هوش معنوی آنها انجام شده است. روش تحقیق توصیفی (همبستگی) بوده است. جامعه آماری آنرا 130 نفر از افراد سالمند بین 60 تا 75 سال که به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند، تشکیل داده اند. برای اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی موسوم به whoqol-breef در چهار زیرمقیاس سلامت جسمی، سلامت روانی، روابط اجتماعی و محیط زندگی با آلفای 0.79 و پرسشنامه هوش معنوی «کینگ» (2008) شامل ابعاد ﺗﻔﻜﺮ وﺟﻮدی اﻧﺘﻘﺎدی، ﻣﻌﻨﺎﺳﺎزی ﺷﺨﺼی، آﮔﺎهی ﻣﺘﻌﺎلی و گسترش ﺧﻮدآﮔﺎهی با آلفای 0.82 استفاده شده است. نتایج بدست آمده از طریق آزمون رگرسیون نشان داد که 62.6 درصد تغییرات کیفیت زندگی سالمندان را می توان از طریق هوش معنوی آنها تبیین نمود. بطوریکه از بین ابعاد هوش معنوی، گسترش خودآگاهی (0.295) سهم بیشتری از سایر ابعاد در پیش بینی کیفیت زندگی سالمندان دارد و بعد از آن به ترتیب تفکر وجودی انتقادی (0.183) و سپس آگاهی متعالی (0.149) قرار دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها