• بررسی قدرت تشخیصی الایزا و واکنش مختلط آنتی گلبولین در ردیابی آنتی بادی های ضد اسپرم در سرم زوج های نابارور

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
  • تعداد بازدید: 576
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  سابقه و هدف: ناباروری های ایمونولوژی علت حدود 20 درصد از ناباروری های می باشند. با توجه به وجود روش های مختلف جهت بررسی آنتی بادی های ضد اسپرم، این مطالعه جهت بررسی قدرت تشخیصی دو روش (enzyme linked immunosorbent assay) elisa و واکنش مختلط آنتی گلبولین [mixad antiglobulin reaction (mar)] برای تشخیص آنتی بادی های ضد اسپرم در مراجعه کنندگان به بیمارستان های تابع دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1378 انجام شد.

  مواد و روش ها: مطالعه از نوع مقایسه روش های آزمایشگاهی است که بر روی 20 زوج بارور و 20 زوج نابارور صورت پذیرفت. افراد پس از بررسی های اولیه توسط متخصص زنان و زایمان و بررسی احتمال وجود عامل ایمونولوژیک ناباروری، به طور مستمر در مطالعه وارد شدند و پس از گرفتن نمونه سرم، سطح آنتی بادی های ضداسپرم در آنها با سه روش آگلوتیناسیون (به عنوان استاندارد)، mar ,elisa مورد سنجش قرار گرفت و نتایج به شکل تعیین حساسیت و ویژگی و استفاده از آزمون های آماری x2 و دقیق فیشر ارزیابی شدند.

  یافته ها: نتایج حاصل از بررسی 79 نفر نشان داد که فراوانی آنتی بادی های ضداسپرم در افراد نابارور 5.2 برابر افراد بارور است (p<0.005). نتایج مثبت در زنان 2.5 برابر مردان می باشد. سن و مصرف سیگار رابطه ای با مثبت شدن آنتی بادی ضداسپرم ندارند. ویژگی، حساسیت، قدرت پیشگویی مثبت (ppv) و قدرت پیشگویی منفی (npv) برای آزمون mar به ترتیب 98 درصد، 16 درصد، 86 درصد و برای elisa به ترتیب 88 درصد، 13.5 درصد، 50 درصد و 54 درصد است. iga در هیچ یک از سرم ها یافت نشد.

  نتیجه گیری و توصیه ها: روش های elisa, mar دارای حساسیت کم ولی ویژگی مناسب برای تشخیص آنتی بادی های ضداسپرم هستند. استفاده از elisa به دلیل گرانی و نتایج مثبت و منفی کاذب توصیه نمی شود.mar  می تواند ایزوتیپ آنتی بادی ضداسپرم را تعیین کند و به کارگیری چند روش با هم به تشخیص کمک می کند. انجام تحقیق با حجم نمونه بیشتر را توصیه می نماید.

   

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها