• تأثیر تمرینات مینی ترامپلین بر تعادل پویای زنان سالمند در شهر تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1388/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1388/01/01
  • تعداد بازدید: 513
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  مقدمه: افزایش سن باعث بروز تغییراتی در عملکرد سیستم های فیزیولوژیک درگیر در تعادل بدن می گردد. امروزه تخمین زده شده است که حدود 6 درصد هزینه های بهداشتی صرف درمان آسیب های ناخواسته در جمعیت سالمندان می گردد. هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر تمرینات مینی ترامپلین بر تعادل پویای سالمندان زن بوده است.

  روش کار: در این مطالعه نیمه تجربی، تعداد 30 نفر زن سالمند با شیوه نمونه گیری غیر تصادفی ساده با میانگین سنی 55-75 سال و بدون سابقه ورزشی در استان تهران مورد بررسی قرار گرفتند. پس از ارزیابی سلامتی افراد نمونه، افرادی که سابقه بیماری های شناختی، سیستم عصبی و سیستم عضلانی داشتند، از پژوهش حذف شدند. در این مطالعه ابتدا قد و وزن و طول پای شرکت کنندگان اندازه گیری شد. سپس تعادل پویای تمامی آزمودنی ها در هشت جهت توسط آزمون (star excursion balance test) sebt قبل و بعد از شرکت در تمرینات مینی ترامپلین مورد بررسی قرار گرفت. افراد مورد مطالعه به مدت 18 جلسه و هر جلسه به مدت 30 دقیقه به انجام تمرینات مینی ترامپلین روی مینی ترامپلین پرداختند. داده های حاصله با بکارگیری آزمون آماری تی زوجی و با استفاده از نرم افزار spss 11 تجزیه و تحلیل شدند.

  نتایج: نتایج پژوهش نشان داد تمرینات مینی ترامپلین بر تعادل پویای سالمندان قبل به نسبت بعد از تمرینات تغییرات معنیداری ایجاد نموده است(p<0.05).

  نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که تمرینات مینی ترامپلین در تمامی هشت جهت آزمون موردنظر برای ارزیابی تعادل پویای سالمندان تغییرات معنیداری را ایجاد نموده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها