• بررسی استحکام برشی پیوند یک کامپازیت خود باند شونده جدید به عاج دندان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1387/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1387/01/01
  • تعداد بازدید: 545
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  مقدمه: امروزه بسیاری از تحقیقات و تحولات در زمینه مواد دندانی بر روی ساده سازی مراحل باندینگ متمرکز شده است. هدف از این مطالعه بررسی استحکام برشی پیوند یک کامپازیت خود باند شونده و قابل سیلان جدید(class v embrace embrace wethbond, pulpdent, watretown, usa)  به عاج دندان بود.

  مواد و روش ها: در این تحقیق تجربی- آزمایشگاهی، 40 دندان مولر سوم سالم انسان انتخاب شده و به طور تصادفی در چهار گروه 10 تایی تقسیم بندی شدند. در گروه اول (گروه کنترل) اچینگ و اعمال باندینگ excite (ex)، کامپازیت tetric flow (tf) به داخل استوانه های پلاستیکی قرار گرفته بر روی سطح آماده شده عاج، تزریق شده و کیور گردید (etch/ex/tf). در گروه دوم بعد از اچینگ و اعمال باندینگ (ex)، کامپازیت (ew) embrace wetbond به داخل استوانه های پلاستیکی تزریق شده و کیور گردید (etch/ex/ew). در گروه سوم اچینگ، کامپازیت ew به داخل استوانه های پلاستیکی تزریق شده و کیور گردید (etch/ew). در گروه چهارم کامپازیت ew به داخل استوانه های پلاستیکی تزریق شد و کیور گردید (در این گروه مطابق با دستور کمپانی سازنده عمل شد) (ew). نتایج با آزمونهای آماری scheffe, anova مورد آنالیز قرار گرفتند.

  یافته ها: میانگین استحکام برشی پیوند و انحراف معیار (داخل پرانتزها) برای گروه های اول، سوم و چهارم به ترتیب (0.82) 13.38، (1.30) 9.99، 2.42، (0.85) 3.08 مگاپاسکال بود. آنالیز آماری نشان داد که میانگین استحکام برشی پیوند کامپازیت ew در گروه های دوم، سوم و چهارم به طور معنی داری کمتر از گروه اول بود (p<0.05). میانگین استحکام برشی پیوند کامپازیت ew در گروه های سوم و چهارم به طور معنی داری کمتر از گروه های اول و دوم بود (p<0.05). میانگین استحکام برشی پیوند در گروه سوم و چهارم تفاوت آماری معنی داری با هم نداشت.

  نتیجه گیری: استحکام برشی پیوند کامپازیت ew بدون اعمال عوامل باندینگ عاجی بسیار پایین تر از کامپازیت tf به همراه باندینگ ex می باشد. اعمال کامپازیت ew بر روی عوامل چسباننده تمام اچ، استحکام برشی پیوند این کامپازیت را افزایش می دهد. اعمال کامپازیت ew بر روی عاج اچ شده، استحکام برشی این کامپازیت را افزایش نمی دهد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها