• نقش خویشتن پنداری در موفقیت شغلی پزشکان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1388/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1388/01/01
  • تعداد بازدید: 622
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  سابقه و هدف: موفقیت شغلی از دیدگاه روانی به احساس فرد از میزان کارایی و توانایی وی در انجام کار اطلاق می شود. یکی از عوامل مهم در تعیین موفقیت شغلی، خویشتن پنداری است، به طوری که صاحب نظران معتقدند افرادی که خویشتن بنداری مثبت دارند زندگی موفقیت آمیزی را سپری می کنند و در کارشان نیز موفق تر هستند. بر این اساس مطالعه زیر جهت بررسی نقش خویشتن پنداری در موفقیت شغلی در جامعه پزشکان شاغل در تهران انجام شد.

  روش بررسی: مطالعه به روش سنجش همبستگی بر روی 52 نفر از پزشکان 40-25 سال شاغل در تهران در سال 1383 انجام شد. برای سنجش خویشتن پنداری از آزمون خویشتن پنداری راجرز استفاده شد که اعتبار آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ 0.89 به دست آمد. برای سنجش موفقیت شغلی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی صوری آن توسط سه تن از متخصصین تایید گردید و اعتبار آن از روش آلفای کرونباخ 0.98 به دست امد. این پرسشنامه ها توسط پزشکان تکمیل شد و از آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون برای سنجش همبستگی بین موفقیت شغلی و خویشتن پنداری استفاده گردید.

  یافته ها: بین خویشتن پنداری و موفقیت شغلی همبستگی وجود نداشت (r=-0.05). بین موفقیت شغلی و گرم و پذیرا بودن، آرام بودن و در دسترس بودن هدف های شغلی همبستگی وجود داشت. بین موفقیت شغلی و اعتماد، تحمل شرایط سخت کار، داشتن نظم، تمایل به تسلط داشتن و جسارت داشتن، همبستگی کمی دیده شود.

  نتیجه گیری: این پژوهش نشان داد پزشکان ایرانی زمانی احساس موفقیت شغلی دارند که احساس کنند به هدف های شغلی دست یافته اند. آرام بودن و داشتن روحیه ای گرم و پذیرا نظیر افراد خونگرم، از صفات بارز پزشکان موفق به حساب می آید. 

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها