اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • تاثیر فیدبک بینایی بر تعادل بیماران مبتلا به پارکینسون ایدیوپاتیک

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1386/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1386/01/01
  • تعداد بازدید: 618
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  هدف: پارکینسون ایدیوپاتیک یک بیماری تخریبی و مزمن سیستم عصبی است که عدم تعادل بدن مشخصه اصلی آن می باشد. هدف این تحقیق بررسی تاثیر فیدبک بینایی بر تعادل بیماران پارکینسونی می باشد.

  روش بررسی: در این مطالعه مقطعی مقایسه ای که از نوع قبل و بعد می باشد، 16 بیمار پارکینسونی از نمونه های در دسترس به صورت تصادفی انتخاب و آزمونهای تعادلی با استفاده از دستگاه تعادلی بایودکس در دو حالت چشم باز و چشم بسته از آنان به عمل آمد. داده های حاصل با استفاده از آزمون آماری تی زوجی مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها: بین حالتهای چشم باز و چشم بسته بیماران پارکینسون، اختلاف معنی داری در شاخصهای ثبات کلی (p=0.004)، ثبات قدامی- خلفی (p=0.009)، ثبات داخلی- خارجی (p=0.002) و مدت زمان قرارگیری فرد در مناطق a (p=0.001) c, (p=0.003) b, (p<0.001) از صفحه نیروی دستگاه تعادلی بایودکس وجود داشت، ولی مدت زمان قرارگیری در منطقه d (p=0.286) و بخشهای (p=0.282) iv, (p=0.135) iii, (p=0.075) ii, (p=0.664) i صفحه نیرو، در دو حالت مذکور اختلاف معنی داری در بیماران نداشت.

  نتیجه گیری: فیدبک بینایی باعث بهبود تعادل در حالت چشم باز نسبت به حالت چشم بسته در بیماران مبتلا به پارکینسون می شود و این بهبودی در شاخص های ثبات کلی، ثبات قدامی- خلفی و ثبات داخلی- خارجی کاملاً مشهود است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها