• بررسی تاثیر مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/12/03
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/12/03
  • تعداد بازدید: 486
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف اصلی تحقیق مطالعه بررسی تاثیر مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی در شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه خوزستان می باشد. مدیریت دانش شامل خلق دانش، جذب دانش، سازماندهی دانش، ذخیره دانش، انتشار دانش و کاربرد دانش می باشد. نوآوری نیز از در سطح سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق کارکنان ستادی و عملیاتی رسمی با مدرک تحصیلی از زیر دیپلم تا لیسانس و فوق لیسانس در شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خوزستان به تعداد 200 نفر می باشد. نمونه آماری بر مبنای جامعه آماری )جدول مورگان( تعداد 127 نفر انتخاب شده است. ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه می باشد. در این تحقیق، جهت تنظیم پرسشنامه از تحقیقات پرسشنامه مدیریت دانش و نوآوری سازمانی )همس و آدامز 2007) تالیف دکتر اسماعیلی و همکاران؛ استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون کولموگروف اسمیرنوف، آزمون همبستگی و رگرسیون استفاده شد. با توجه به نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف، مدیریت دانش و نوآوری سازمانی از توزیع نرمال برخوردار می باشد. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان دهنده این است که مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی رابطه مثبتی دارند. به علاوه، نتایج بررسی و آزمون فرضیات نشان داد که مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی تأثیر دارد. از سوی دیگر، بر مبنای یافته های تحقیق خلق دانش، جذب دانش، سازماندهی دانش، ذخیره دانش، انتشار دانش و کاربرد دانش بر نوآوری سازمانی تأثیر دارد. نتایج تحقیق بیانگر این است که مدیران می بایست ضمن الگوبرداری و بررسی تجربیات سازمان های موفق در زمینه استقرار مدیریت دانش و الگو برداری و بومی سازی آن در سازمان خود به پیاده سازی بهتر فرآیند مدیریت دانش کمک کند .

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها