• تاثیر اعلان زودهنگام سود بر کیفیت اقلام تعهدی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/08/01
  • تعداد بازدید: 513
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  سود خالص یکی از مهمترین اقلام اطلاعات حسابداری بوده و به منظور مفید بودن در اخذ تصمیم های سرمایه گذاران، دارای ویژگی هایی از جمله به هنگام بودن است. در سال های اخیر، بخش زیادی از مطالعات به بررسی زمان اعلان سود و دقت سودهای پیش بینی شده توسط مدیریت پرداخته است. در این پژوهش، اثر اعلان زود هنگام سود بر کیفیت اقلام تعهدی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. جامعه مورد پژوهش کلیه شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران بوده که با استفاده از نمونه گیری با روش غربالگری 112 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1387-1392 انتخاب گردید و با استفاده از داده های تلفیقی و روش رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته فرضیه های مورد نظر در پژوهش آزمون شد.هدف این پژوهش مطالعه زمان اعلان سود بر هموارسازی سود می باشد. زمان پژوهش حاضر پاییز و زمستان 1387-1392 می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف پژوهش، کاربردی می باشد. از نظر منطق اجرای پژوهش از نوع استقرایی، از نظر زمان انجام پژوهش مقطعی و از نظر نوع داده ها پژوهش کمی، از نظر نحوه ی اجرای توصیفی، پیمایشی و از نوع علی و پس رویدادی است. این پژوهش بر معیارهای مالی و حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تأکید می کند. در این پژوهش با استفاده از اطلاعات واقعی صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، میزان ارتباط متغیرهای مستقل و وابسته مورد آزمون قرار گرفته شده است نتایج به دست آمده حاکی از این است که اعلان زود هنگام سود بر کیفیت اقلام تعهدی تأثیر منفی و معناداری دارد .

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها