• نقش گردشگری در توسعه اقتصادی- اجتماعی مناطق روستایی شهرستان ساوجبلاغ: مطالعه ی موردی بخش چندار

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/08/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/08/30
  • تعداد بازدید: 429
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  امروزه گردشگری روستایی از بخش های مهم در فعالیت های اقتصادی به شمار می رود و همواره از دیدگاه های گوناگون مورد توجه قرار می گیرد. گردشگری روستایی یکی از اجزای مهم صنعت گردشگری به شمار می آید و باعث شکوفایی و رشد اقتصادی روستاها می گردد. آنچه گردشگری را به عاملی در روند توسعه مبدل کرده است جریان های سرمایه، فرهنگ و اطلاعات در یک همپوشی با عواملی همچون افزایش درآمد، سطح رفاه، اوقات فراغت بیشتر و بهبود ارتباطات است. پژوهش حاضر نیز به بررسی نقش گردشگری در توسعه اقتصادی- اجتماعی مناطق روستایی بخش چندار از توابع شهرستان ساوجلاغ می پردازد. روش تحقیق به صورت توصفی- تحلیلی و پیمایشی می باشد. برای گردآوری داده ها از دو روش کتابخانه ای- اسنادی و از روش میدانی همپون مشاهده و پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق کل خانوارهای روستایی بخش چندار از توابع شهرستان ساوجبلاغ که دارای 7234 خانوار و 11456 جمعیت و 39 روستا می باشد. حجم نمونه به روش کوکران 220 نفر تعیین شد. برای تعیین اعتبار متغیرهای تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برابر با 0.77 به دست آمد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار آماری spss آزمون خی دو استفاده شد. نتایج نشان می دهد که میان افزایش شمار گردشگران، رونق گردشگری و بهبود شاخص های اجتماعی- اقتصادی رابطه معنی داری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها