• بررسی اثرات آزاد سازی قیمت های نهاده های کود شیمیایی و سم بر تولید برنج در استان خوزستان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/04/26
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/04/26
  • تعداد بازدید: 521
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف این تحقیق بررسی بررسی اثرات آزادسازی قیمت های نهاده های کود شیمیایی و سم بر تولید برنج در استان خوزستان است. برای دستیابی به این هدف از در این مطالعه جامعه آماری، کلیه برنج کاران شهرستان ها شادگان، شوشتر و اهواز است که جمعا 500 کشاورز هستند که از این تعداد، 226 کشاورز به عنوان حجم نمونه انتخاب شده است. در این تحقیق با تخمین چندین تابع تولید و انتخاب بهترین تابع تولید و محاسبه کشش نهاده های تولید و هم چنین تخمین تابع هزینه ترانسلوگ به روش  isur و نیز محاسبه کشش های خود قیمتی و متقاطع و کشش های متقاطح آلن و توابع تقاضا برای نهاده ها، آثار سیاست آزادسازی بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان داد که درصد تغییرات تولید برنج به ازای یک درصد تغییر در قیمت نهاده کود، کمتر از یک درصد تولید برنج کاهش یافته است، میتوان گفت تولید برنج نسبت به قیمت نهاده کود کم کشش است. بنابراین سیاست حذف یارانه کود شیمیایی تاثیر چندانی در کاهش تولید برنج ندارد. هم چنین برای نهاده سم نیز مانند نهاده کود شیمیایی شرایط یکسانی وجود دارد یعنی تولید برنج نسبت به قیمت نهاده سم کم کشش است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که حذف یارانه سم تاثیر چندانی در میزان مصرف این نهاده و در نتیجه کاهش تولید نخواهد داشت. بنابراین سیاست حذف یارانه سم تاثیر چندانی در کاهش تولید برنج ندارد. هم چنین از آنجا که براساس کشش تولید، نهاده های کود شیمیایی و سم در ناحیه دوم مصرف می شود؛ یعنی در سطح بهینه مصرف می شوند. بنابراین واکنش کشاورزان، بنابر قانون تقاضا و کشش، کاهش در مصرف این نهاده ها است. نتایج تحلیل تابعی نیز نشان داد که کاهش مصرف کودشیمیایی و سم در تولید سبب کاهش میزان تولید و مصرف این نهاده در ناحیه یک تولیدی یعنی ناحیه غیر اقتصادی و عملاً ایجاد زیان های بیشتر می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها